Prof. Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu

Prof. Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu

12.08.1943 tarihinde Nevşehir’de doğmuştur. Nevşehir’de başladığı ilk, orta ve lise öğrenimini 1951-1960 yılları arasında, Ankara’da Demirlibahçe İlkokulu, Cebeci Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi’inde tamamlamıştır. İki yıl Hukuk Fakiltesi’nde okuduktan sonra 1963 yılında askere gitmiş ve askerlik görevini Tarsus ‘un Çamlıyayla beldesine bağlı Körmenlik köyünde Yedek Subay Öğretmen olarak yapmış ve askelik eğitimini 1965 yılında Isparta daki 58. Tümen’de tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini 1972 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 1981 yılında ve doktora öğrenimini 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. İmar ve İskan Çalışma hayatına 1962 yılında İmar ve İskan Bakanlığı Foto-Film Servisinde işçi olarak başlamış, Köyişleri Bakanlığı’nda foto-film operatörü olarak görev yaparkan 1968 yılında Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne memur olarak atanmıtır. Millî Kütüphane’nin çeşitli kadamelerinde görev aldıktan sonra Millî Kütüphane Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 1978 yılında bu görevinden alınarak Cebeci semt kütüphanesi müdür yardımcılığına tayin edilmiş, 1979 yılında müdürlük hâline getirilen Millî Kütüphane’ye Kütüphane Müdür olarak atanmıştır. Aynı yıl, kendi isteğiyle bu görevden ayrılarak, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi’nde uzman müşavir olarak görev yapmıştır. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne önce öğretim görevlisi, daha sonra da öğretim üyesi olarak atanmış, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine geçmiştir. Bu görevinin yanında 1986-2001 yılları arasında İslâm Konferansına bağlı İslâm, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde uzman-araştırmacı olarak çalışmış ve “Bütün Dünya Dillerinde Yazma  Kur’ân-ı Kerim Tercümeleri Bibliyografyaları” adlı projeyi yürütmüştür. 2004 yılında Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümün’de öğretim üyesi olarak göreve başlamış, I6 Eylül 2005 yılında Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden emekli olarak Girne Amerikan Üniversitesi’ndeki görevine devam etmiş ve 2008 yılında bu ünüversitede Doçent, 1913 yılında Profesör ünvanını almıştır.. Halen Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmanliği Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Kütüphanecilik, Türk Kültürü ve Türk Edebiyatı konularında 25 kitabı ve değişik yayın organlarında birçok ilmî makale, ansiklopedi maddesi ve yazıları  yayımlanmış, birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. 1959 yılinda şiir yazmaya başlamış olan M. Nejat Sefercioğlu, 1960 Ankara Liselerarası şiir yarışmasında “Ölümü Unutmak” adlı şiiriyle birincilik kazanmış, birincilik kazan Cumhuriyet’e 60. Yıl Marşı Prof. Nevit Kodallı, yine yarışma birinisi olan “Gülhane Tıp Akademisi Marşı” Prof. Hikmet Şimşek tarafından bestelenmiş, Gazi Üniversitesi  Marşı” ile “Kıbrıs Marşı” nın  da güftelerini de yazmıştır. “Hasret Çuvalı” adlı ilk şiir kitabını Üniversite öğrencisi iken 1970 yılında, “Nasrettin Hoca Fıkraları (Şiir Dili ile)” adlı şiir kitabını 1880, “Dîvançe-i Seferî” adlı şiir kitabını 1997, “Milattan Önce” adlı şiir kitabını 2008 yılında yayınlamıştır. 2005 yılında, “Hasret Çuvalı” ve “Divançe-i Seferî” adlı şiir kitaplarının 2. baskıları yapılmıştır. Marşları dışında altmışı aşkın şiiri, Necdet Varol, Kâmuran Yarkın, Rüştü Eriç, Salih Suphi Soner, Zekâi Tunca, Muhterem Sezgin, Murat Demirhan, İsmail Hakı Akyoloğlu  ve Bülent Güzel tarafından bestelenmiş ve çeşitli yarışmalarda ödül almıştır. Bir çok şiirlerinde “Seferî” mahlasını da kullanmış olan M. Nejat Sefercioğlu 1971 yılında Beyhan (Diker) hanımla evlenmiş bu evlilikten Burcu, Duygu ve Sıla adlı üç kızı dünyaya gelmiştir. 

1. Adı Soyadı: Mustafa Nejat Sefercioğlu
2. Doğum Tarihi ve Yeri:  12 Ağustos 1943, Nevşehir
3. Unvanı: Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

   Derece

                 Alan

                 Üniversite

   Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

AnkaraÜniversitesi

1972

Y.Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı)

Hacettepe Üniversitesi

1981

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı).

Hacettepe Üniversitesi

1984

5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi :   24.11.1985
Doçentlik Tarihi :                   08.07.2008
Profesörlük Tarihi :                20.05.2013

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

1. Arı, Ahmet: “Hayretî Dîvânı’nda Sevgili ve SevgilininFizikî Yapısıyla İlgili  Özellikler”,GaziÜniversitesi, 1987.
2. Güven, H.Feridun: “Hayretî Dîvânı’nda Kozmik Âlem ve Zaman”, Gazi  Üniversitesi, 1988.
3. Tatçı, Mustafa:, “Hayretî Bey Dîvânında Din ve Tasavvuf, Gazi Üniversitesi, 1988.
4. Temizkan, Mehmet: “Hayretî Dîvânı’nda Âşık”, Gazi Üniversitesi,1989.
5. Çağlayan, Bünyamin: “Yahyâ Bey Dîvanı’nda Maddî Kültür Unsurları”, Gazi Üniversitesi, 1989.
6. Şengül, Aişe: “Helâkî Dîvânı’nın Tahlîli”, Marmara Üneversitesi, 12990.
7. Sevim, O. Tâcizâde Câfer Çelebi’nin Dîvânı’nda Maddî Kültür”, Marmara Üniversitesi, 1992.
8. Özavar, Süreyya: “Dâniş Mehmed Bey. Hayatı, Sanatı ve Dîvânı”, Marmara Üniversitesi, 1993.
9. Özer, Hande. “Nev’î’nin Hasb-i Hâl’i”,Marmara Üniversitesi, 1994.
10. Ayhan, E. “Nakşî Dîvânı”, Marmara Üniversitesi, 2000.
11. Gözükara, A., “Fervâne Bey Mecmuası (yk. 464b-488a)” ,Marmara  Üniversitesi, 2004.
12.Öztürkçü, İbrahim., “Fervâne Bey Mecmuası (yk. 464b-488a)”,Marmara Üniversitesi, 2004.
13.Karagöz, Özgür.,Fervâne Bey Mecmuası (yk. 464b-488a)”,Marmara Üniversitesi, 2004.
14. Ankaralı, Ufuk Kemal, “Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’nda Türkçe Atasözleri ve Deyimler”, Girne Amerikan Üniversitesi, 2013.

Doktora Tezleri

 1.  Deniz, Sabahat. “XVI. yy. Bazı Dîvan Şâirlerinin Türkçe Dîvanlarında Kozmik Unsurlar”,   Marmara Üniversitesi, 1992.
 2. Kartal, Nuray. “XVI. Yy. Şâirlerinden Bâkî, Fuizûlî, Hayâlî, Nev’î ve Yahyâ Bey Dîvanlarında Bitkilerle İlgili Husûsiyetler”,Marmara Üniversitesi, 1994.

 Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 1. “Dîvan Şiirinde Meyve Redifli Gazeller”,Türk Kültüründe Meyve    Sempozyumu’na sunulan bildiri, 8 Nisan 2004. 
  ----“Divan Şiirinde Meyve Redifli Gazeller [The Ghazels Rhymed with Fruit Names in Divan Poetry]”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (The Journal of Turkish language and literature studies),  S. 2 (Yaz 2010), s. 109-140.
  ----“Meyve Redifli Gazeller”, Turkish Studies. (İnterrnational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkic), Volume 3/5 Fall 2008, 321-344. 
 2. “Kaytaz-zâde Nâzım’ın Rûh-ı Mecrûh’unda Mevlânâ ve Mevlevîlik”, Uluslar arası  Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Dosyası Semineri’ne sunulan bildiri, 15-16   Mayıs 2008,.
  --- “Kaytaz-zâde Nâzım’ın Rûh-ı Mecrûh’unda Mevlânâ ve Mevlevîlik”,………..
 3. “Helâkî Divanında Türkçe Deyimler”, II. Uluslararası Kıbrıs Ünüversitesi, . Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (9-11 Aralık 2009)’na sunulan bildiri.
  ---- “Helâkî Divanı’nda Türkçe Detimler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 04, Yıl:    2010, s.155-202.

Diğer yayınlar

a) Kitaplar:

 1. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Bibliyografyası, Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. III+11 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
 2. Fâik Âli Ozansoy Bibliyografyası, Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi III+11 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
 3. Hasret Çuvalı (Şiirler), Ankara 1970. Güven Matbaası. 62 s. (2. babkı: Konya 2005 Tablet Yayınları, 50 s.)
 4. Ömer Seyfeddin Bibliyografyası. Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. IV+27 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
 5. Süleyman Nazif Bibliyografyası. Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. III+17 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
 6. Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Ankara 1970. Güven Matbaası. IX+48 s. “Milli Kütüphane Yardım Derneği Yay. 2” (teksir, İsmet Binark’la beraber)
 7. Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 C. İstanbul 1971. Milli Eğitim Basımevi. XIX+408 s. (komusyon üyesi olarak)
 8. Selçuklu Tarihi, Alparslan ve Malazgirt Bibliyografyası. Ankara 1971. Milli Eğitim Basımevi. XIX+178 s. (Müjgan Cunbur ve İsmet Binark’la beraber)
 9. Abdülhak Hamid Tarhan Bibliyografyası. Ankara 1971. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. IV+35 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
 10.  Ziya Gökalp Bibliyografyası. Kitap-Makale. Ankara 1971. Ayyıldız Matbaası. XXVIII+200 s. “Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 38, Seri: X, Sayı: A1”. (İsmet Binark’la beraber)
 11.  Basın Yayın Bibliyografyası. Ankara 1972. Başbakanlık Basımevi. 99 s. (İsmet Binark’la beraber)
 12.  Fârâbî Bibliyografyası. Kitap-Makale. Ankara 1973. Başbakanlık Basımevi. XX+115 s. “Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yay. 4” (Mujgan Cunbur ve İsmet Binark’la beraber)
 13.   Mevlânâ Bibliyografyası. (1. C: Basmalar, 2. C: Yazmalar). Ankara 1973-1974. Tisa Matbaası. XXVIII+280, XXVIII+383 s. “Türkiye İş Bankası Yay. 139/1-2” (Mehmet Önder ve İsmet Binark’la beraber)
 14.   Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyası. İstanbul 1975. Güven Matbaası. X+32 s. (İsmet Binark’la beraber)
 15.   Eyüb Sabri: Esaret Hatıraları. İstanbul 1978. 183 s. “Tercüman 1001 Temel Eser: 130”
 16.   Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası. Ankara 1977. Başbakanlık Basımevi. 48 s. “Kültür Bakanlığı Yay. 280” (İsmet Binark’la beraber)
 17.   İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih Devri Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası. İstanbul 1977. Baha Matbaası. XIII+119 s. “İstanbul Fetih Cemiyeti Neşriyatı: 76” (İsmet Binark’la beraber)
 18.   Akçura, Yusuf: Yeni Türk Devletinin Öncüleri (1928 Yazıları). [Yay. Haz.: M.Nejat Sefercioğlu]. Ankara 1981. Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası. XVI+212 s. “Kültür Bakanlığı, Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yay. 30”
 19.   Karacaoğlan Bibliyografyası. Ankara 1981. Başbakanlık Basımevi. 64 s. “Kültür Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 31”
 20.   Nasreddin Hoca Fıkraları (Şiir Dili İle). Ankara 1981. Ulucanlar Matbaası. 62 s. “Kültür Bakanlığı Yay. 457”
 21.   Âşık Veysel Bibliyografyası. Ankara 1983. Başbakanlık Basımevi. 52 s. “Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 43”
 22.   Türk Yemekleri (XVIII. Yüzyıla Ait Yazma Bir Yemek Risalesi). [Yay. Haz.: M. Nejat Sefercioğlu].Ankara 1985. Feryal Basımevi. 101+3 s. “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 63; Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi: 2”
 23.   Nev’î Divanı’nın Tahlili, Ankara 1990. Kültür Bakanlığı Yayınları. XVI+448 s.; (2. baskı). Ankara 2000 Akçağ yayınevi. XVI+550 s.
 24.   Divançe-i Seferî. İstanbul 1997. Yıldız Matbaacılık. 152 s.
 25.   World Bibliography of Translations of The Holy Qur’an in Manuscript Form-I. (Turkish, Persian and Urdu translations excluded). Compiled by Mustafa Nejat Sefercioğlu, Edited and Introduction by Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2000. Yıldız Matbaacılık. LIV+209 s.                                    
 26. Milattan Önce  -Şiirler-, Girne 2008 Türkoloji Yayınları, 130 s.

b) Makaleler:

  1. “Ahmed Vefik Paşa”, Önasya, C. 4, S. 45 (Mayıs 1969), s. 14.
  2. “Şair Avnî: Fâtih Sultan Mehmed Han”, Önasya, C. 4, S. 45, (Mayıs 1969), s. 14-15.
  3. “Malazgirt, Ziya Gökalp ve Türk Zaferlerinin Ruhu”, Önasya, C. 4, S. 48 (Ağustos 1969), s. 8-9.
  4. “Kültür Varlıklarımızın Araştırılması, Değerlendirilmesi ve Tanıtılması”, Milli Kültür, S. 39 (Nisan 1983), s. 58-60.
  5. “Sadık Kemal Tural’ın Biyografisi”, Töre,  Sayı: 44 (Mayıs 1983), s. 40-42.
  6. “Gitti ey dil kimi sevdik ise cânân diyerek”, Türk Kültürü, nr. 328 (Ağustos 1990) s.    
  7. “Yazı ve Yazı ile İlgili Unsurların Divan Şiirindeki Kullanılışı”, Yeni Defne, C. 8, S. 94-105 (Ocak-Aralık 1990). 496-504.   
  8. “Şair Âmil Çelebioğlu (Hayranî), Türklük Araştırmaları (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı), S. 7 (1991-1992), s. 17-51.
  9. “Nesilleri Kaybetmeden”, Yeni Defne, C. 25, S. 193-194 (Nisan-Mayıs 1998), s. 1-2.
  10. “Söz ile Laf arasındaki İnce Çizgi”, Yeni Defne, C. 26, S. 195-196 (Haziran-Temmuz), s. 1-2.
  11. “Sağlam ve Çürük Domatesler”, Yeni Defne, C. 27, S. 197-198 (Eylül 1998), s. 1-2.
  12. “Dil Birliği”, Yeni Defne, C. 27, S. 199-200 (Ekim-Kasım 1998), s. 1-2.
  13. “Barış Manço’nun Düşündürdükleri”, Yeni Defne, C. 27, S. 203 (Ekim-Kasım 1998),  s. 1-2.
  14. “Çok Tel Kırılır”, Yeni Defne, C. 17, S. 202 (Ocak 1999), s. 1-2.
  15. “İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif”, Yeni Defne, C. 17, S. 204 (Mart 1999), s. 1-2.
  16. “Kütüphanecilerin ‘Ağababası’ Adnan Ötüken”, Yeni Defne, C. 27, S. 205 (Nisan 1999), s. 1-2.
  17. “Cumhuriyetin ve Demokrasinin Doğum Sancısı”, Yeni Defne, C. 17, S. 206 (Mayıs 1999), s. 1-2.
  18. “Eğitim mi Yoksa Öğretim mi”, Yeni Defne, C. 17, S. 207 (Haziran 1999), s. 1-2.
  19. “Önemli ve Önemsiz Dersler”, Yeni Defne, C. 17, S. 208 (Temmuz 1999), s. 1-2.
  20. “Gönül Mülkü Harâb Olmadan”, Yeni Defne, C. 17, S. 209 (Ağustos 1999), s. 1-2.
  21. “Karakol Câhili”, Yeni Defne, C. 17, S. 210 (Eylül 1999), s. 1-2.
  22. Divan Edebiyatı: Kültür Bağımızın Ekşi Koruğu (1)”, Yeni Defne, C. 17, S. 211 (Ekim 1999), s. 1-2.
  23. “Divan Edebiyatı: Kültür Bağımızın Ekşi Koruğu (2)”, Yeni Defne, C. 17, S. 212 (Kasım 1999), s. 1-2.
  24. “Divan Edebiyatı: Kültür Bağımızın Ekşi Koruğu (3)”, Yeni Defne, C. 17, S. 213 (Aralık 1999), s. 1-2.
  25. “Dîvan Şiirinde Mûsikî ile İlgili Unsurların Kullanılışı”, Osmanlı, C. 9 (1999), s. 649- 668 
  26. “Şâir, Bestekâr, Ressam”, Yeni Defne, C. 18, S. 214 (Ocak 2000), s. 1-2.
  27. “Dîvan Şiirinin Çevreye Bakışı”, Türk Kültürü İncelemeleri, S. 1 (2000), s. 67-86.
  28. “Yine Dîvan Edebiyatı Üzerine I-II”, Yeni Defne, C. 18, S. 216-217 (Mart 2000), s. 1-3; 1-5.
  29. “Yağmurdan Kaçarken”, Yeni Defne, C. 18, S. 218 (Mayıs 2000), s. 1-2.
  30. “Kasidelere Bir Başka Bakış Açısı”, Yeni Defne, C. 18, S. 220 (Temmuz 2000), s. 1- 2.
  31. “Ya Felek Olmasaydı”, Yeni Defne, C. 18, S. 222 (Eylül 2000), s. 1-3.
  32. “Zifirî Karanlık”, Yeni Defne, C. 18, S. 224 (Kasım 2000), s. 1-2.
  33. “Ağabeyim Sefercioğlu”, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Ank. 2001, s.37-39.
  34. “Nev’î’nin Bâkî Mersiyesi”, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Ank. 2001, s. 197-205.
  35. “Dîvan Şiirinin Gerçek Hayatla Bağlantısı”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C. 11, S. 11 (2002), s. 664-681.
  36. “Nevî’nin Kış ve Baharla İlgili İki Gazeli”. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 8,
   (İst. 2003) s. 131-142
  37. “Dîvan Şiirinde Tarak ve Ayna”, Saç Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali, İstanbul 2004, s. 203-239.
  38. “Divan Şiiri”, Yeni Meşaleciler, Sayı. 4, (Haziran 2005), s. 6-11.   
  39. “Yazı ve Yazı İle İlgili Unsurların Divan Şiirinde Kullanılışı (Classical Ottoman Poetry)”,GAU Journal –Social & Applied Sciences, Yıl: 1, Sayı: 1,   (Güz 2005), s. 22-54.
  40. “Taşlıcalı Yahya Bey’in Şiir Redifli Gazeli”, Yeni Meşaleciler, Sayı. 6, (Mart-Nisan 2008), s. 11-12.
  41. “Divan Şiirinde Yiyecek Maddelerinin Kullanılışı”, Yeni Meşaleciler,   Sayı. 7, (Mayıs-Haziran 2008), s. 15-20.
  42. “Meyve Redifli Gazeller”, Turkish Studies. (İnterrnational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkic), Volume 3/5 Fall 2008, 321-344. 
  43. “Helâkî Divanı’nda Türkçe Detimler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ottoman Literature Studies, S. 04, Yıl:    2010   Bahar/Spring,, s.155-202
  44. “Divan Şiirinde Meyve Redifli Gazeller [The Ghazels Rhymed with Fruit Names in Divan Poetry]”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (The Journal of Turkish Language and Literature Studies),  S. 2 (Yaz 2010), s. 109-140.
  45. Kaytaz-zâde Nâzım’ın Rûh-ı Mecrûh’unda Mevlânâ ve Mevlevîlik”, Divan Edebiyatı Araştırmaları  Dergisi (The Journal of Ottoman Literature Studies), S. 06, Yıl:    2011 Bahar/Spring, s.177-188.
  46. “Mustafa Kemal Olmak”, Yeni Meşaleciler, Sayı: XI (Nisan-Mayıs 2011), s. 4-5.
  47. “Âlim Bir Şâir: Nev’î”, Dil ve Edebiyat, Sayı: 28 (Nisan 2011), s.18-38.
  48. “Onlar Niçin Büyüktüler” Türk Dünyası Gazetesi, Sayı: 11 (Kıbrıs, Kasım 2012, s. 7.
  49. “Nev’î’nin Şükûfe Redifli Gazelinin Tahlili”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ottoman Literature Studies) (Prof. Dr. Orhan Bilgin Özel Sayısı),  Sayı: 10, İsttanbul 2014, 6 s. (Dijital Yayınlanacak)
  50. “Nev’î’nin Hocası Karamânî Mehmed Efendi İçin Yazdığı “Bayram Hilâli” İle İlgili Kasidesinin Tahlili”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ottoman Literature Studies) (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Özel Sayısı),  Sayı: 10, İstanbul 2014,  14 . (Dijital Yayınlanacak)

b) Ansiklopedi maddeleri:

  1. “Alafranga gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 100.
  2. “Alemdar gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 104.
  3. “Anadolu mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 134.
  4. “Anavatan mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 136.
  5. “Asrî Türkiye mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 180.
  6. “Âşiyan mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 200.
  7. “Ateş”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 221.
  8. “Atsız mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 227.
  9. “Aydınlık”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 240.
  10. “Babalık”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 273.
  11. “Bağçe dergisi-İstanbul”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 273.
  12. “Bağçe dergisi-Selanik”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 283.
  13. “Basiret gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 338.
  14. “Beberuhi gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 369.
  15. “Bedir, devir, devr”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 371.
  16. “Berk mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 400.
  17. “Beyanu’l-Hak gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 412.
  18. “Bilgi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 413.
  19. “Boşboğaz ile Güllâbî gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 431.
  20. “Cadaloz gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 2.
  21. “Cem mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 34.
  22. “Çağrı dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 109.
  23. “Çaylak dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 122.
  24. “Çocuk dünyası dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 154.
  25. “Dalkavuk dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 187.
  26. “Defne dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 218.
  27. “Deneme dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 239.
  28. “Dertli gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 244.
  29. “Dergâh dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 244.
  30. “Dersâadet gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 252.
  31. “Devir gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 276.
  32. “Diken gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 288.
  33. “Diyojen gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 359.
  34. “Donanma mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 372.
  35. “Dünya gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 396.
  36. “Edeb ya hû”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 425.
  37. “Edebiyat-ı umumiye mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 446.
  38. “Dukaginzade Ahmed Bey”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, 1994, IX, 446.
  39. “Nevî – Âlim ve Şâir”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. 33, s.52-34.
  40. “Nev’î”,Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 6 s. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com).

 

Ulusal kitapta bölüm

Projeler

 Ulusal Kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

9.İdari Görevler
-  Bölüm Başkan Yardımcısı: Gazi Üniv. Eğitim Fak.Türk Dili ve Ed. Böl., 198-198.
-  Bölüm Başkanı:  GAU Eğitim Fak., Türkçe Öğretmenliği Böl., 2007-2012.
-  Bölüm Başkanı: GAU, Eğitim Fak., Türk Dili ve Ed. Öğretmenliği Böl.,2012-2013.
-  Bölüm Başkanı: GAU Beşerî İlimler Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. 15.092014-

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

      Karacaoğlan Araştıma Ödülü, Tarsus Belediyesi, 20 Eylül 2013.